Nieuws Van Oers International

EC: 150 kilometergrens 30% regeling niet houdbaar! 03-04-2014 Van meet af aan staat de houdbaarheid van de 150 kilometergrens ter discussie. Hierover zijn dan ook reeds diverse procedures gevoerd. De uitspraken van de verschillende rechtbanken stonden daarbij lijnrecht tegenover elkaar. Inmiddels zijn door Nederlands hoogste rechterlijke instantie, de Hoge Raad (prejudiciële) vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie.
Lijst “geviseerde” buitenlandse juridische constructies bekend 02-04-2014 In het Belgische Staatsblad van 2 april 2014 is de lijst vastgesteld van de buitenlandse rechtspersonen die als niet belast of als laag belast worden aangemerkt in het kader van de nieuwe meldingsplicht van de juridische constructies.
Naar België verplaatste B.V. blijft aangifteplichtig in NL 01-04-2014 In de praktijk worden regelmatig naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschappen verplaatst naar België. Alsdan ontstaat een zogenoemde dual resident vennootschap.
Aftrek Belgische sociale bijdragen verruimd 30-03-2014 De Staatssecretaris van Financiën heeft eind maart 2014 een nieuw besluit gepubliceerd waarin beschreven staat hoe voor de omrekening van het buitenlands loon naar Nederlandse maatstaven omgegaan dient te worden met in België verschuldigde sociale bijdragen. Het vorige besluit dateerde nog van 2009.
Debate on international tax planning 07-03-2014
Nieuw belastingverdrag Nederland – Duitsland 26-02-2014 In april 2012 werd een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland overeen gekomen. Het nieuwe verdrag zal naar verwachting op 1 januari 2015 in werking treden en vervangt daarmee het huidige verdrag uit 1959, tevens het oudste belastingverdrag dat Nederland thans nog heeft.
Nieuw belastingverdrag Nederland – China 26-02-2014 Op 31 mei 2013 hebben Nederland en China een nieuw belastingverdrag ondertekend. Dit nieuwe verdrag zal naar verwachting op 1 januari 2015 in werking treden en vervangt daarmee het verdrag uit 1987.
Extra fiscale voorwaarde inbrenger NL onderneming 25-02-2014 Ook voor niet inwoners bestaat deze mogelijkheid. Omdat de belastingheffing over de vervreemding van aandelen in de regel is toegewezen aan het woonland, lost Nederland dit op door het opleggen van een zogenoemde conserverende aanslag, waarvoor uitstel van betaling wordt verleend.
Nederlandse bedrijfsopvolgingsregeling geen discriminatie 17-02-2014 Woont u als Nederlander korter dan 10 jaar in België, dan valt u gedurende deze periode (ook) nog onder de Nederlandse regels van het successierecht. Hierin is onder meer een ruimhartige vrijstelling opgenomen voor ondernemingsvermogen. Al geruime tijd is discussie over de vraag of deze vrijstelling ook zou moeten gelden voor andere vermogensbestanddelen. Deze vraag is uiteindelijk voorgelegd aan de Hoge Raad der Nederlanden.
Verruiming Belgische vrijstelling roerende voorheffing 14-02-2014 In de Belgische wet is een belastingvrijstelling opgenomen voor interesten tot een bedrag van 1.900 euro per belastingplichtige (inkomstenjaar 2014) die worden ontvangen op zogenoemde gereglementeerde spaarrekeningen. Praktisch betreft dit rekeningen met een zogenoemde basisrente en een getrouwheidspremie. De wet schreef tot voor kort voor dat de rekening moet worden aangehouden bij een in België gevestigde kredietinstelling. Eerder oordeelde Europa al dat deze laatste voorwaarde niet gesteld mocht worden.
Minst verdienende partner recht op verhoogde heffingskorting? 03-02-2014 De minstverdienende partner die opteert voor binnenlandse belastingplicht heeft op grond van de wet recht op de verhoging van de heffingskorting voor niet-inwoners. Dit is ook zo als de partner in Nederland niet premieplichtig is. Dit werd eerder bevestigd door de rechtbank en het Hof.
De VBI voor inwoners van België 07-01-2014 De Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) voor inwoners van België steeds interessanter! In 2007 werd door de Nederlandse wetgever het VBI regime geïntroduceerd. Een vennootschapsbelastingregime speciaal ontwikkeld voor (collectief) vermogensbeheer. Onder dit regime is de vennootschap vrijgesteld van vennootschapsbelasting en dient geen dividendbelasting te worden ingehouden op uitgekeerde dividenden. Hoewel de VBI opgezet was voor grote institutionele beleggers is deze ook uitermate geschikt om te beleggen in beperkte kring zoals familieverband.
Artikel in Brookz over Van Oers 01-12-2013 In het Brookz Magazine van november/december 2013 is er een artikel geplaatst over het bedrijfsprofiel van Van Oers Accountancy en Advies waarbij Edgar van Hassel en Gijs Vernoij aan het woord zijn.
Nieuwe regels hypotheekrenteaftrek dramatisch voor grensarbeider 26-09-2013 Op Prinsjesdag presenteerde de regering haar nieuwe belastingplannen. Daarin zijn ingrijpende wijzigingen opgenomen ten aanzien van het keuzerecht. Het gevolg daarvan is dat in zeer veel gevallen de helft dan wel de gehele renteaftrek voor de grensarbeider zal komen te vervallen.
Fiscale vrijstelling spaarboekjes België in strijd met EU-recht 25-09-2013 De Belgische wet kent een vrijstelling voor rente ontvangen op spaarboekjes. Een van de voorwaarden is evenwel dat de bank een zetel heeft in België. De vrijstelling bedraagt in 2013 maximaal 1.880 euro per inwoner. Deze vrijstelling geldt gelet op de voorwaarde niet voor banken die (enkel) hun zetel in het buitenland hebben. De Europese Commissie oordeelde dat deze regeling dan ook discriminerend werkt voor banken die in een andere Europese lidstaat zijn gevestigd.
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*