Nieuws Van Oers International

Verschil behandeling OZ in BE en elders in strijd met EU-recht 17-09-2014 Bij het vaststellen van de inkomsten uit niet-verhuurde onroerende zaken maakt België een verschil tussen in België gelegen onroerende zaken en onroerende zaken die niet in België zijn gelegen. Hof van Justitie EU oordeelt dat dit in strijd is met het EU-recht. Door het progressievoorbehoud kan namelijk een hoger IB-tarief van toepassing zijn.
Verblijf in NL tijdens stage/studie van belang voor 30%-regeling 05-09-2014 Hof Amsterdam oordeelt dat belanghebbende niet is aan te merken als een uit een ander land aangeworven werknemer. Belanghebbende woonde reeds in Nederland toen hij werd aangeworven.
Binnenlands belastingplichtige door nauwere banden met Nederland 27-08-2014 Hof Den Haag oordeelt dat belastingplichtige voor de toepassing van het verdrag Nederland-België als inwoner van Nederland moet worden aangemerkt. Uit de feiten valt af te leiden dat belastingplichtige met regelmaat verbleef in de Nederlandse woning. Er is geen zodanige daling van het gebruik van gas, elektriciteit en water na het vertrek naar België dat dit niet er op duidt dat er geen gebruik meer is gemaakt van de Nederlandse woning.
OESO keurt wijzigingen OESO-modelverdrag goed 20-08-2014 Over enkele maanden wordt een nieuwe versie van het modelverdrag gepubliceerd waarin de wijzigingen zijn doorgevoerd. De wijzigingen betreffen: artikel 26: uitwisseling van inlichtingen, inclusief commentaar, artikel 17: artiesten en sporters, het begrip "beneficial owner", handel in emissierechten en ontslagvergoedingen.
Nieuw verdrag Nederland-China 31 augustus 2014 in werking 15-08-2014 De belangrijkste wijzigingen betreffen onder andere: - de mogelijkheid tot verlaging van de bronheffing op dividenden naar 5% - introductie van specifieke en algemene antimisbruikmaatregelen - geen tax sparing credit meer voor bronbelasting op interest en royalty's - versoepeling van de "referentieperiode" voor "service" vaste inrichtingen
Update cross border fiscal unity 13-08-2014 According to current Dutch corporate income tax law a fiscal unity between Dutch sister companies and a Dutch parent with its Dutch sub-subsidiary is not possible. However recently the Court of Justice of the European Union ruled in several different cases this limitation in the corporate income tax act 1969 is contrary to the European freedom of Establishment.
Goedkeurende beleid over verruimde carry-back uitgebreid 07-08-2014
Goedkeuringswet belastingverdrag Nederland – China 22-07-2014 De goedkeuringswet bij het belastingverdrag met China is op 10 juli 2014 in werking getreden en is in het Staatsblad gepubliceerd.
Gegevens Kruispuntbank van Ondernemening (KBO) uitgebreid 14-07-2014 Op de site van de KBO is er ook een link naar de diensten van het Belgisch Staatsblad met alle publicaties van de onderneming, de Nationale Bank van Belgie voor het raadplegen van de jaarrekeningen en de Rijksdienst van Sociale Zekerheid (RSZ) met de werkgeversgegevens.
Work-Related Costs Scheme will apply in 2015 07-07-2014 On 3 July 2014 the Secretary of Finance confirmed that only the Work-Related Costs Scheme (in Dutch: werkkostenregeling) will apply in 2015. Up to and including 2014, there was the possibility to choose between the Work-Related Costs Scheme or the existing schemes for tax-free expense reimbursements and allowances.
De Belgische loonkostenhandicap in Nederbelgische context 04-07-2014 Voor ondernemers en politici biedt met name de verhouding met de buurlanden inzicht in de kansen en gevaren. In dat kader is door ons de loonkost in Neder-Belgische context nader onderzocht. De uitkomsten althans in de verhouding tussen Nederland en België, rechtvaardigen ons inziens de gehanteerde term loonkostenhandicap.
Hybride leningen binnen de EU worden aangepakt 30-06-2014 Op 20 juni 2014 heeft de EU-ministerraad het voorstel aangenomen om de Moeder-Dochterrichtlijn aan te passen om misbruik tegen te gaan van hybride leningen, een financieringsvorm die kenmerken heeft van zowel eigen als vreemd vermogen. Lidstaten moeten hun nationale wetgeving aanpassen voor 31 december 2015.
Fiscale eenheidsregime in Nederland is in strijd met EU-recht 27-06-2014 Het Europese Hof van Justitie heeft 12 juni 2014 geoordeeld dat de Nederlandse fiscale eenheidsregime inbreuk vormt op de vrijheid van vestiging. Een fiscale eenheid tussen een Nederlandse moedermaatschappij en een Nederlandse kleindochtermaatschappij dient mogelijk te zijn, ook al is de tussenliggende dochtermaatschappij niet in Nederland gevestigd.
Doing business in the Netherlands 23-04-2014 Doing Business in the Netherlands is published by your accountant who is a member of the SRA network. The purpose of this detailed manual is to guide you through the investment environment in the Netherlands. It offers practical information into the country and how to set up a business, adopting the ideal legal form, the subsidy schemes, the tax system, labour law and much, much more.
Eindelijk vrijstelling voor Nederlands spaarrekening? 04-04-2014 Opmerkelijk in het wetsvoorstel is dat hierin wordt gesteld dat de voorwaarden van de Nederlandse spaarrekeningen analoog zijn aan de voorwaarden die nu al gelden voor de Belgische rekeningen die voor de vrijstelling in aanmerking komen.
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*