Nieuws Van Oers International

Afschaffing van speculatiebelasting en uitbreiding van beurstaks (TOB) 07-03-2017 De sterk bekritiseerde Belgische speculatietaks is per begin dit jaar afgeschaft. Deze taks werd geheven over de gerealiseerde vermogenswinsten van beursgenoteerde aandelen wanneer deze aandelen binnen een periode van zes maanden na aankoop weer werden verkocht. De belasting had niet het gewenste effect en zette een rem op de aandelenverkoop met een sterke daling van de inkomsten uit de beurstaks(Taks Op Beursverrichtingen) tot gevolg.
Vormt uw in het buitenland werkzame medewerker de onverwachte aanleiding voor afdracht van buitenlandse winstbelasting ? 07-03-2017 Als u goederen of diensten levert aan de andere kant van de grens zal dit in principe pas aanleiding geven tot belastingheffing als daar sprake is van een zogenoemde vaste inrichting. De bekendste vormen van een vaste inrichting zijn een plaats waar leiding wordt gegeven, filiaal, kantoor, winkel, ed. waar de werkzaamheden van een onderneming worden verricht.
EUROPESE HOF: Nederlandse renteaftrek moet ruimer worden verleend! 07-03-2017 Sinds inkomstenjaar 2015 verleent Nederland enkel nog maar bepaalde aftrekposten aan inwoners van België indien deze zijn aan te merken als zogenaamde Kwalificerende Belastingplichtige.
Verdere verhoging van heffing op rente en dividend van 27% naar 30% vereist actie om de belastingdruk te temperen! 07-03-2017 Vanaf dit jaar bedraagt voor inwoners van België de (roerende voor-) heffing op interesten en dividenden geen 27% maar 30%.
Kom naar de Van Oers België-dagen 02-03-2017 Cursussen over ondernemen en wonen in Belgie
Ontvang een tegemoetkoming bij het inhuren van internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur 12-10-2016 Bespaar 50% van de kosten bij het inhuren van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur. Lees hier hoe u dat doet.
Internationale uitwisseling van gegevens 23-09-2016 Het is in veel landen, waaronder ook Nederland, een gangbare praktijk om het bedrijfsleven, vooraf duidelijkheid te geven over de toepassing van het belastingrecht door middel van het afgeven van rulings, onder meer over verrekenprijzen.
Nederland nog aantrekkelijker als vestigingsplaats voor Belgische ondernemers 01-08-2016 Nederland is voornemens om de eerste schijf van de vennootschapsbelasting geleidelijk te verhogen van € 200.000, naar € 350.000. Dit om te blijven concurreren met de aan Nederland grenzende landen.
Nederland komt met eigen (Limosa) meldingsplicht 01-08-2016 Op 18 juni 2016 is de nieuwe wet (WagwEU) is in werking getreden. Daarmee zijn de Europese detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn in één wet geïmplementeerd en is geregeld op welke arbeidsvoorwaarden werknemers van Europese bedrijven recht hebben als ze tijdelijk in een Nederland werkzaam zijn (detachering) en hoe dit moet worden gecontroleerd. In het kader van de controle komt Nederland met een meldingsplicht min of meer vergelijkbaar met de Belgische Limosa melding.
Hoever zijn Nederland en België met het UBO – register? 01-08-2016 In Europa is afgesproken dat alle EU-lidstaten uiterlijk op 26 juni 2017 een UBO-register moeten hebben ingesteld. Hieronder brengen wij de tot op heden bekende contouren met betrekking tot het UBO-register voor u in beeld wat Nederland en België betreft.
In Nederland werkzame grensarbeider toch recht op Belgische voordeel kinderen 01-08-2016 Heeft u nog recht op enkele duizenden euro’s? De Belgische fiscus benadeelt al jaren gehuwde of wettelijk samenwonende grensarbeiders met kinderen.
A-G Niessen: 150-km grens niet strijdig met Nederlands recht 26-10-2015 De 30% regeling is getroffen voor buitenlandse werknemers die (tijdelijk) in Nederland komen werken, waarbij de regeling voorziet in een tegemoetkoming voor de extra kosten die het tijdelijke verblijf buiten het land van herkomst met zich meebrengt.
Europese erfrechtverordening ingevoerd 26-08-2015 De verordening introduceert standaard regels op het gebied van internationaal erfrecht, waardoor het proces van afwikkeling van internationale nalatenschappen in principe eenvoudiger en goedkoper wordt voor EU-burgers. De verordening geldt voor de gehele Europese Unie, met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
Programmeerwerk vanuit huis door Belg niet in Nederland belast 19-08-2015 Vanaf 2008 werkt de werknemer voor een andere Nederlandse B.V., waarbij hij ook wordt uitgeleend aan een andere Nederlandse onderneming. De Belgische werknemer is van mening dat de nabetaling die hij in 2008 heeft ontvangen en het salaris dat hij vanaf 2008 ontvangt in het kader van zijn dienstbetrekking niet belast zijn in Nederland. De inspecteur is het hier niet mee eens, hij is van mening dat het gehele salaris belast is in Nederland.
Beleidsregel voor buiten Nederland gelegen monumenten 07-08-2015 De Staatssecretaris van Financiën heeft dit middels een besluit goedgekeurd vanaf 18 december 2014. Om te kwalificeren voor de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden moeten de panden verband houden met het Nederlands cultureel erfgoed, hetgeen erkend moet zijn door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*