Update UBO-register

13-03-2018

Uit het Uitvoeringsbesluit Wwft dat de regering op 31 januari 2018 heeft gepubliceerd, is meer duidelijk geworden over de nadere regels met betrekking tot het begrip uiteindelijke belanghebbenden (UBO). In het Uitvoeringsbesluit Wwft wordt toegelicht wanneer een natuurlijk persoon als UBO wordt beschouwd.

Als UBO wordt aangemerkt de natuurlijke persoon die direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, de winstrechten, de stemrechten of het eigendomsbelang houdt in een niet-beursgenoteerde vennootschap of personenvennootschap. In het geval dat er niemand als UBO kan worden aangewezen, wordt het leidinggevende personeel (bestuurder) als UBO aangemerkt.

Bij een stichting wordt als UBO gekwalificeerd de oprichter, bestuurder, de begunstigde en elke natuurlijke persoon die via andere middelen de uiteindelijke zeggenschap over de stichting houdt. In het geval dat de afzonderlijke UBO’s van de stichting niet kunnen worden gekwalificeerd, wordt als UBO aangemerkt de persoon die werkzaam is voor de stichting of de persoon in wiens belang de stichting is opgericht.

Er bestaat nog onduidelijkheid over hoe de wetgeving uitpakt voor een Stichting Administratie-kantoor (STAK). De certificaathouder die meer dan 25% van het eigendomsbelang in een vennootschap houdt kan als UBO gelden. Echter in het Uitvoeringsbesluit Wwft is nog niet uitgekristalliseerd hoe een en ander uitwerkt voor een certificaathouder met een belang van minder dan 25% in een vennootschap waarvan de stichting de aandelen houdt. In de situatie dat de STAK aandelen in beheer houdt voor de certificaathouder bestaat de vraag of de certificaathouder als begunstigde moet worden aangemerkt. De certificaathouder ontvangt immers geen uitkering uit de stichting maar een uitkering op de aandelen van de onderliggende vennootschap.

In het geval dat trusts (of trustachtigen) feitelijk in Nederland worden beheerd of gevestigd zijn, kwalificeren zowel de oprichter, trustee, de eventuele protector, of de begunstigde als UBO voor de Wwft.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met de specialisten van Van Oers International.


 

Terug

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*