Transfer pricing, wij adviseren u!
Transfer pricing, wij adviseren u!

Transfer pricing

Heeft u of werkt u bij een multinationale onderneming waarvan de totale groepsopbrengsten op jaarbasis meer dan 50 miljoen euro is? Dan geldt voor u vanaf 1 januari 2016 aangescherpte documentatieverplichtingen met betrekking tot de interne verrekenprijzen.

U bent dan tevens verplicht een Groepsdossier en diverse Lokale Dossiers op te stellen. In het Groepsdossier worden onder meer de activiteiten, functies en risico’s van de groep alsmede de onderlinge eventuele grensoverschrijdende transacties die binnen de groep plaatsvinden beschreven.

In de Lokale Dossiers staan de activiteiten en functies van de in het desbetreffende land gevestigde entiteit beschreven alsmede hoe de onderlinge prijsstelling voor de transacties tussen deze gelieerde groepsentiteiten is bepaald en hoe deze kunnen worden onderbouwd.

De belanghebbende Belastingdiensten kunnen vervolgens aan de hand van deze documentatie beoordelen of zij een voldoende aandeel in de winst van de Groep in de belastingheffing mogen betrekken (de zogenaamde fair share gedachte).

Nederland kijkt naar geconsolideerde groepsopbrengst

Wat belangrijk is voor u om te weten, is dat Nederland als een van de weinige landen kijkt naar de geconsolideerde groepsopbrengst. De meeste landen kijken naar de omzet van de enkelvoudige belastingplichtige entiteit en hanteren andere, vaak hogere, omzetgrenzen.

Concreet betekent dit dat de groep in Nederland al relatief snel aan deze verplichtingen moet voldoen, ook al is Nederland slechts een klein deel van de totale groep!

In de praktijk is het internationale hoofdkantoor in voorkomende gevallen niet of niet voldoende op de hoogte van de verplichtingen in Nederland met gevolg dat men dreigt te verzuimen om (tijdig) aan deze verplichtingen te voldoen.

In Nederland geldt vooralsnog dat deze documentatie op verzoek binnen afzienbare tijd moet kunnen worden overlegd. Deze documentatie dient derhalve in de administratie van de belastingplichtige entiteit beschikbaar te zijn voordat de aangifte vennootschapsbelasting 2016 wordt ingediend!

Sancties

Het Groepsdossiers en de Lokale Dossiers worden beschouwd als een deel van de administratie van de belastingplichtige. Nederland heeft een eigen sanctieregeling met betrekking tot het niet voldoen aan de eisen met betrekking tot het houden van een juiste en volledige administratie.

Derhalve zijn de bestaande wettelijke sancties eveneens van toepassing op het Groepsdossier en de Lokale Dossiers. Dit betreft een verzuimboete (max 5.278 EURO) voor het niet hebben van de documentatie, evenals een additionele boete van maximaal 100% van een eventuele verrekenprijs correctie.

Het niet hebben van documentatie kan tevens dubbele belastingheffing en omkering van de bewijslast tot gevolg hebben.

Alle multinationale ondernemingen die niet aan de omzet van 50 miljoen EURO voldoen vallen nog steeds onder de voor 1 januari 2016 geldende documentatieverplichtingen.

Aanvullende documentatieverplichtingen spelen in beginsel enkel een rol als aan de hiervoor beschreven (omzet)vereisten voldaan wordt. Dit kan anders zijn wanneer een ander land waar de groep tevens gevestigd is deze minimum eis niet stelt, waardoor er voor de in Nederland gevestigde onderneming alsnog aan een uitgebreide vorm van verrekenprijsdocumentatie dient te worden voldaan.

Country by Country Reporting

Voor multinationale ondernemingen met een groepsomzet vanaf 750 miljoen euro dient vanaf boekjaar 2016 tevens jaarlijks een Country by Country Report worden opgesteld en ingediend bij de Belastingdienst waaronder het hoofd van de groep valt.

Desbetreffende Belastingdienst zal de hierin opgenomen informatie vervolgens delen met de overige belanghebbende buitenlandse Belastingdiensten.

In het Country by Country Report dient onder meer informatie worden opgenomen van de omzet, winst, belastbaar bedrag en verschuldigde vennootschapsbelasting in de landen waarin de Groep actief is.

Op het niet binnen afzienbare tijd kunnen overleggen van de gevraagde informatie en documenten staan (forse) geldboeten. Voor de grote ondernemingen (omzet vanaf 750 miljoen euro) kan deze boete zelfs oplopen tot 820.000 euro.

Een Nederlandse belastingplichtige die onderdeel uitmaakte van een dergelijke groep dient voor 1 september 2017 te voldoen aan de notificatieplicht. Hierbij dient zij aan de Nederlandse Belastingdienst te melden welke vennootschap in welk land het Country by Country report opmaakt. Normaliter is dit het hoofd van de groep.

Gezien de sancties en de belangen is het aangewezen hier tijdig en serieus mee aan de slag te gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*

Gijs Vernoij
Directielid Fiscaal +31(0)6 281 20 194 +31(0)76 53 03 800
Edgar van Hassel
Senior belastingadviseur +31(0)6 219 52 576 +31(0)76 53 03 800