Wilt u emigreren van Nederland naar het buitenland?
Wilt u emigreren van Nederland naar het buitenland?

Conserverende aanslag

Bij vertrek uit Nederland zal de Nederlandse belastingdienst in bepaalde gevallen een exitheffing willen toepassen, om zeker te weten dat ze door uw vertrek geen belastinginkomsten misloopt. Deze exitheffing vindt plaats in de vorm van een zogenoemde conserverende aanslag. Deze aanslag wordt opgelegd voor door u gehouden aandelenbelangen in vennootschappen en door u opgebouwde pensioen- en lijfrenteaanspraken. Deze aanslag hoeft vaak niet direct te worden betaald, u krijgt onder voorwaarden uitstel van betaling. Alleen in een aantal specifieke gevallen (als u zogenaamde verboden handelingen verricht) moet u de aanslag direct voldoen. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt voor emigraties van voor 15 september 2015 en daarna.

Waarom een conserverende aanslag?

De conserverende aanslag ziet op inkomsten en waardestijgingen waarover Nederland, indien u hier zou blijven wonen, op enig moment in de toekomst nog belasting zou kunnen heffen. Door te emigreren, verliest Nederland veelal haar heffingsrechten. Om te voorkomen dat u uw belastingclaim eenvoudig kunt afschudden door (i) te verhuizen, (ii) uw aandelen te verkopen of het pensioen af te kopen zonder Nederlandse heffing en (iii) daaropvolgend weer terug te keren naar Nederland, legt Nederland de conserverende aanslag op. Door het opleggen van een conserverende aanslag behoudt Nederland haar heffingsrecht. Nederland zal ingeval van verboden handelingen, zoals onder meer de afkoop van pensioen of lijfrenten of de verkoop van de aandelen in/of liquidatie van de vennootschap in de periode na emigratie alsnog de aanslag invorderen.

Wanneer krijgt u een conserverende aanslag?

  • U heeft een aanmerkelijk belang (aandelenbelang van 5% of meer) in een vennootschap.
  • U heeft pensioen en/of lijfrenterechten opgebouwd, en de premies ten laste van uw inkomen gebracht.
  • U heeft opgebouwde rechten in een kapitaalverzekering eigen woning.

Aanmerkelijk belang

Bij emigratie gaat de Belastingdienst uit van een fictieve verkoop van uw aandelenpakket in de vennootschap. Het verschil tussen de waarde van de aandelen en de fiscale verkrijgingprijs (veelal het bedrag dat u ooit heeft gestort of betaald heeft voor de aandelen) wordt gerekend tot het Box 2 inkomen. Het fictieve vervreemdingsvoordeel wordt in box 2 belast tegen 25%. Voor deze latent verschuldigde belasting ontvangt u een conserverende aanslag. Deze wordt ingevorderd op het moment waarop u een verboden handeling verricht, zoals de verkoop van uw aandelen, de vennootschap liquideert dan wel nagenoeg alle reserves uitkeert en de onderneming staakt. De looptijd van de conserverende aanslag is onbeperkt.

Oude regeling

Voor emigraties van voor 15 september 2015 geldt een beperkte termijn van slechts 10 jaar waarbinnen de conserverende aanslag kan worden ingevorderd. Indien zich binnen deze 10- jaarstermijn geen verboden handelingen voordoen, kan de conserverende aanslag op verzoek worden kwijtgescholden.

In de praktijk zijn er een aantal planningsmogelijkheden om binnen deze 10-jaarstermijn toch al vermogen aan de vennootschap te onttrekken, zonder dat de conserverende aanslag wordt ingevorderd. In bepaalde gevallen kan daarbij de heffing zelfs teruggebracht worden tot nihil. Het daarmee te behalen voordeel kan substantieel zijn. Gelet op het financiële belang is het een must om de mogelijkheden te laten onderzoeken.

Passantenregeling

In bepaalde gevallen kan ook de zogenoemde passantenregeling voorkomen dat een conserverende aanslag wordt opgelegd. De passantenregeling geldt voor houders van een aanmerkelijk belang in een buiten Nederland gevestigde vennootschap, die slechts tijdelijk (maximaal 8 jaren) in Nederland (zijn) komen wonen. Dit belang wordt zowel bij aankomst in als vertrek uit Nederland gehouden. Om te kwalificeren voor deze regeling mag de belastingplichtige in de afgelopen 25 jaar in totaal niet langer dan 10 jaar in Nederland hebben gewoond

Pensioenrechten en lijfrenteverzekeringen

Bij de opbouw van pensioen en lijfrenten zijn de betaalde premies aftrekbaar. Bij de uiteindelijke uitkering wordt bij wonen in Nederland hierover progressief belasting geheven. Door de emigratie uit Nederland ziet Nederland haar heffingsrecht in vele gevallen verloren gaan. Daarom legt Nederland een conserverende aanslag op bij emigratie over de opgebouwde rechten. De waarde op emigratiedatum verhoogd met 20% revisierente wordt in aanmerking genomen voor de conserverende aanslag. Bij niet-reguliere afwikkeling van het pensioen, zoals afkoop -waaronder ook het in zekerheid geven valt - binnen de looptijd van de conserverende aanslag, wordt deze alsnog ingevorderd.

Kapitaalsverzekering eigen woning (KEW)

Bij emigratie gaat de Belastingdienst eveneens uit van een fictieve uitkering van de KEW, tegen de waarde economisch verkeer ofwel het bedrag dat deze zaken zouden opbrengen bij verkoop op de vrije markt. Voor een deel van de uitkering heeft u een vrijstelling. Is deze niet toereikend dan verkrijgt u voor het meerdere een conserverende aanslag. Voor de KEW gelden voorts wat bijzondere regels, waarvan u op voorhand goed op de hoogte dient te zijn voor uw emigratie.

Vragen over conserverende aanslag?

Leg uw vragen vrijblijvend voor aan onze specialisten. Wij kunnen voor u nagaan in welke mate u tegen de problematiek van de conserverende aanslag aanloopt en op welke wijze u hiermee om kunt gaan. Gebruik het formulier en een specialist van Van Oers International neemt dan spoedig contact op om uw situatie door te nemen.

 

 

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*
Gijs Vernoij
Directielid Fiscaal +31(0)6 281 20 194 +31(0)76 53 03 800
Kurt van Heerewaarden
Senior belastingadviseur +31(0)6 415 05 887 +31(0)76 53 03 800
Ynte Rasenberg
Belastingadviseur +31(0)76 530 38 00